آثار علي زعيم در گالري اعتماد دو

روزنامه اعتماد >  11/6/1393 > شماره 3048<   ادب و هنر > آثار علي زعيم در گالري اعتماد دو


Ali Zaeem

شهرت علي زعيم بيشتر به عنوان گرافيست است، ولي با اين حال او از برگزاري نمايشگاه هاي هنري هم غفلت نمي كند و جديدترين نمايشگاهش را در گالري شماره دو اعتماد برگزار كرده است. در اين نمايشگاه هم او به موتيف هاي بصري مورد علاقه اش، اسليمي هاي معماري و تزيينات گچ بري پرداخته است و آنها را در قالبي تازه در معرض تماشا گذاشته است. در نوشته نمايشگاه او به تفاوت مابين زن و مرد اشاره كرده است و مي نويسد: زن و از پس آن مرد در بين دو ميدان مغناطيسي، همچون ضرب آهنگ يك پاندول آن كه مثل من است و آنكه مثل من نيست. تمامي آنچه از گذشته وام گرفته مي شود، مايه افتخار و پيشرفت نيست، در اين ميان سنت گچ كاري ايراني كه به جهان كلاسيك غرب تعلق دارد، كاركردهاي معنايي و كاربردي خود را از دست داده و همچون فسيلي بازمانده در طول تاريخ از يك فرهنگ به فرهنگي ديگر مي خزد... نمايشگاه آثار علي زعيم تحت عنوان آن كه مثل من هست، آنكه مثل من نيست از روز جمعه، هفتم شهريور در گالري شماره دو اعتماد آغاز شده و تا 18 شهريور ادامه خواهد داشتAdmin login